Index Combination Number Plate Coordinates FWD Index Sequence in Primer FWD Index Reverse-Complement Sequence REV Index Sequence in Primer REV Index Reverse-Complement Sequence
1 A1 TACGAC GTCGTA CCTGGA TCCAGG
2 A2 GCATCA TGATGC AAGCCT AGGCTT
3 A3 TCGCAT ATGCGA GCTGAT ATCAGC
4 A4 TACGAC GTCGTA CTTGAC GTCAAG
5 A5 GCATCA TGATGC TGAAAC GTTTCA
6 A6 TCGCAT ATGCGA ACTTTG CAAAGT
7 A7 AGCGTA TACGCT CCTGGA TCCAGG
8 A8 TAGTCG CGACTA AAGCCT AGGCTT
9 A9 TCAAGG CCTTGA GCTGAT ATCAGC
10 A10 AGCGTA TACGCT CTTGAC GTCAAG
11 A11 TAGTCG CGACTA TGAAAC GTTTCA
12 A12 TCAAGG CCTTGA ACTTTG CAAAGT
13 B1 CTGATG CATCAG CCTGGA TCCAGG
14 B2 AGTCGT ACGACT AAGCCT AGGCTT
15 B3 CATAGC GCTATG GCTGAT ATCAGC
16 B4 CTGATG CATCAG CTTGAC GTCAAG
17 B5 AGTCGT ACGACT TGAAAC GTTTCA
18 B6 CATAGC GCTATG ACTTTG CAAAGT
19 B7 GTAGGC GCCTAC CCTGGA TCCAGG
20 B8 GAACTT AAGTTC AAGCCT AGGCTT
21 B9 GGGACT AGTCCC GCTGAT ATCAGC
22 B10 GTAGGC GCCTAC CTTGAC GTCAAG
23 B11 GAACTT AAGTTC TGAAAC GTTTCA
24 B12 GGGACT AGTCCC ACTTTG CAAAGT
25 C1 GCATCA TGATGC CCTGGA TCCAGG
26 C2 TCGCAT ATGCGA AAGCCT AGGCTT
27 C3 TACGAC GTCGTA ATCAGC GCTGAT
28 C4 GCATCA TGATGC CTTGAC GTCAAG
29 C5 TCGCAT ATGCGA TGAAAC GTTTCA
30 C6 TACGAC GTCGTA TGGGCA TGCCCA
31 C7 TAGTCG CGACTA CCTGGA TCCAGG
32 C8 TCAAGG CCTTGA AAGCCT AGGCTT
33 C9 AGCGTA TACGCT ATCAGC GCTGAT
34 C10 TAGTCG CGACTA CTTGAC GTCAAG
35 C11 TCAAGG CCTTGA TGAAAC GTTTCA
36 C12 AGCGTA TACGCT TGGGCA TGCCCA
37 D1 AGTCGT ACGACT CCTGGA TCCAGG
38 D2 CATAGC GCTATG AAGCCT AGGCTT
39 D3 CTGATG CATCAG ATCAGC GCTGAT
40 D4 AGTCGT ACGACT CTTGAC GTCAAG
41 D5 CATAGC GCTATG TGAAAC GTTTCA
42 D6 CTGATG CATCAG TGGGCA TGCCCA
43 D7 GAACTT AAGTTC CCTGGA TCCAGG
44 D8 GGGACT AGTCCC AAGCCT AGGCTT
45 D9 GTAGGC GCCTAC ATCAGC GCTGAT
46 D10 GAACTT AAGTTC CTTGAC GTCAAG
47 D11 GGGACT AGTCCC TGAAAC GTTTCA
48 D12 GTAGGC GCCTAC TGGGCA TGCCCA
49 E1 TCGCAT ATGCGA CCTGGA TCCAGG
50 E2 TACGAC GTCGTA GCTGAT ATCAGC
51 E3 GCATCA TGATGC ATCAGC GCTGAT
52 E4 TCGCAT ATGCGA CTTGAC GTCAAG
53 E5 TACGAC GTCGTA ACTTTG CAAAGT
54 E6 GCATCA TGATGC TGGGCA TGCCCA
55 E7 TCAAGG CCTTGA CCTGGA TCCAGG
56 E8 AGCGTA TACGCT GCTGAT ATCAGC
57 E9 TAGTCG CGACTA ATCAGC GCTGAT
58 E10 TCAAGG CCTTGA CTTGAC GTCAAG
59 E11 AGCGTA TACGCT ACTTTG CAAAGT
60 E12 TAGTCG CGACTA TGGGCA TGCCCA
61 F1 CATAGC GCTATG CCTGGA TCCAGG
62 F2 CTGATG CATCAG GCTGAT ATCAGC
63 F3 AGTCGT ACGACT ATCAGC GCTGAT
64 F4 CATAGC GCTATG CTTGAC GTCAAG
65 F5 CTGATG CATCAG ACTTTG CAAAGT
66 F6 AGTCGT ACGACT TGGGCA TGCCCA
67 F7 GGGACT AGTCCC CCTGGA TCCAGG
68 F8 GTAGGC GCCTAC GCTGAT ATCAGC
69 F9 GAACTT AAGTTC ATCAGC GCTGAT
70 F10 GGGACT AGTCCC CTTGAC GTCAAG
71 F11 GTAGGC GCCTAC ACTTTG CAAAGT
72 F12 GAACTT AAGTTC TGGGCA TGCCCA
73 G1 TACGAC GTCGTA AAGCCT AGGCTT
74 G2 GCATCA TGATGC GCTGAT ATCAGC
75 G3 TCGCAT ATGCGA ATCAGC GCTGAT
76 G4 TACGAC GTCGTA TGAAAC GTTTCA
77 G5 GCATCA TGATGC ACTTTG CAAAGT
78 G6 TCGCAT ATGCGA TGGGCA TGCCCA
79 G7 AGCGTA TACGCT AAGCCT AGGCTT
80 G8 TAGTCG CGACTA GCTGAT ATCAGC
81 G9 TCAAGG CCTTGA ATCAGC GCTGAT
82 G10 AGCGTA TACGCT TGAAAC GTTTCA
83 G11 TAGTCG CGACTA ACTTTG CAAAGT
84 G12 TCAAGG CCTTGA TGGGCA TGCCCA
85 H1 CTGATG CATCAG AAGCCT AGGCTT
86 H2 AGTCGT ACGACT GCTGAT ATCAGC
87 H3 CATAGC GCTATG ATCAGC GCTGAT
88 H4 CTGATG CATCAG TGAAAC GTTTCA
89 H5 AGTCGT ACGACT ACTTTG CAAAGT
90 H6 CATAGC GCTATG TGGGCA TGCCCA
91 H7 GTAGGC GCCTAC AAGCCT AGGCTT
92 H8 GAACTT AAGTTC GCTGAT ATCAGC
93 H9 GGGACT AGTCCC ATCAGC GCTGAT
94 H10 GTAGGC GCCTAC TGAAAC GTTTCA
95 H11 GAACTT AAGTTC ACTTTG CAAAGT
96 H12 GGGACT AGTCCC TGGGCA TGCCCA

NOTE: Table shows both direct Index sequences as they appear in the Forward or Reverse Index Primers (see Appendix B. Sequence of Amplicon after Index Primer PCR), and adjacent columns show the reverse complement of the Index sequences. Use the corresponding Index sequences, as specified in the specific NGS instrument manual.

 

Last modified: Nov 14, 2018

Need more help with this?
Contact Us

Thanks for your feedback.